» درباره انجمن و تعاونی » هیات مدیره تعاونی

اعضای هیات مدیره تعاونی صنفی صنایع بیسکویت شیرینی و شکلات

جمشید مغازه ای  ( رئیس تعاونی) 

1-فریدون درودی (رئیس هیات مدیره)

2 - سید یوسف قاضی عسکر (نائب رئیس)

3 - داوود بایرامی (عضو اصلی)

4 - حیدر توکلی (عضو اصلی)

5 - یونس ژائله (عضو اصلی)

6 -پرویز بیوک (عضو اصلی)

7 - علی سالک نجات (عضو اصلی)

8 - قلندربیگی (عضو اصلی)