» درباره انجمن و تعاونی » هیات مدیره انجمن

اعضای هیات مدیره انجمن صنفی صنایع بیسکویت شیرینی و شکلات

جمشید مغازه ای  ( دبیر انجمن) 

1- پرویز بیوک (عضو اصلی)

2 - علی سالک نجات (عضو اصلی)

3 - طاهره سخت باز (عضو اصلی)

4 - حیدر توکلی (عضو اصلی)

5 - یونس ژائله (عضو اصلی)

6 - فرهاد تاجیک (عضو اصلی)

7 - فریدون درودی (عضو اصلی)

8 - مجید عباسپور (عضو اصلی)

9 - داوود بایرامی (عضو اصلی)

10 - سید یوسف قاضی عسکر (عضو علی البدل)

 11- محمد صادق مروارید ( عضو علی البدل)

 و  حسین مخبری به عنوان بازرس اصلی و مهدی آقازاده به عنوان بازرس علی البدل برای 3 سال (از خرداد 1397) انتخاب شدند