» درباره انجمن و تعاونی » هیات مدیره انجمن

اعضای هیات مدیره انجمن صنفی صنایع بیسکویت شیرینی و شکلات

جمشید مغازه ای  ( دبیر انجمن) 

1- پرویز بیوک (عضو اصلی)

2 - علی سالک نجات (عضو اصلی)

3 - طاهره سخت باز (عضو اصلی)

4 - حیدر توکلی (عضو اصلی)

5 - فرهاد تاجیک (عضو اصلی)

6 - مجید عباسپور (عضو اصلی)

7 -داوود بایرامی (عضو اصلی)

8 - 

9 - 

10 -

 11-

 و  افشار راغب به عنوان بازرس اصلی